Često postavljena pitanja

Ovde ćete pronaći pitanja sa kojima se susrećemo, gotovo svakodnevno. Uglavnom su vezana za primenu Zakona o fiskanlim kasama i pratećim pravilnikom, mada iz iskustva znamo da se po pravilu pravi odgvori uvek nalaze kod vašeg poreskog referenta - savetnika u Poreskoj upravi.

Ovu tematiku je Zakon o fiskalnim kasama jasno definisao Članom 30 gde kaže: "Obveznik je dužan da jednom godišnje obavi tehnički pregled fiskalne kase. Rok iz stava 1 ovog člana računa se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase.
Tehnički pregled iz stava 1 ovog člana ovlašćeni serviser je dužan da izvrši u roku iz člana 29 stav 1 ovog zakona i isti upiše u servisnu knjižicu. Tehnički pregled iz stava 1 ovog člana naročito obuhvata:
 • stanje servisne, programske i fiskalne plombe,
 • čišćenje štampača
 • proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomoću funkcija iz člana 4 tačka 8) ovog zakona.
Troškove tehničkog pregleda snosi obveznik čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju."
Fiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja (fiskalna kasa ili fiskalni printer) u funkciju evidentiranja prometa od strane poreskog organa uz asistenciju ovlašćenog servisa, odnosno fiskalnog sistema u funkciju kontrole prometa saglasno zakonu.
Fiskalni uređaj je fiskalna kasa ili fiskalni štampač ili drugi uređaj za registrovanje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne fiskalne kase ili fiskalnog štampača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje odštampanih fiskalnih dokumenata.
Terminal je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase ili fiskalnog štampača koji osigurava dvosmernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmernu komunikaciju sa serverom Poreske Uprave, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do servera PU.
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00116/2007-04 od 16.7.2007. god.)
Odredbom člana 39. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04) propisano je da organ nadležan za vođenje odgovarajućeg registra može izvršiti brisanje obveznika iz tog registra kada obveznik podnese dokaz o brisanju iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti obveznika.
Dokaz o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa je rešenje Poreske uprave o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa zbog prestanka obavljanja delatnosti obveznika.
Pre dobijanja rešenja obveznik je dužan da fiskalnu kasu preda ovlašćenom servisu. Ovlašćeni serviser, u prisustvu ovlašćenog radnika Poreske uprave, skida fiskalni modul i preuzima sve podatke iz fiskalne memorije fiskalne kase, o čemu se sastavlja zapisnik.
Takođe, Ministarstvo finansija napominje da kada privredni subjekt ponovo otpočinje obavljanje delatnosti dužan je da fiskalizuje fiskalnu kasu, odnosno da se upiše u registar fiskalnih kasa, u skladu sa članom 38. Zakona.
Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.
Avansne uplate pre isporuke dobara iz maloprodaje se ne evidentiraju preko fiskalne kase u momentu prijema avansa, već na dan kada je kupac preuzeo dobro za koje je uplatio avans, i to tako što se u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja za deo koji je naplaćen avansno (nezavisno od načina plaćanja avansa gotovinom ili čekom) označava opcija „ček“, a preostali deo, koji se naplaćuje u momentu preuzimanja dobra, evidentira se u bazi podataka fiskalne kase u zavisnosti od načina plaćanja kao „gotovina“, „ček“ ili „kartica“.
Saglasno prethodno navedenom, gotovina primljena po osnovu avansnih uplata može biti u jednoj kasi, odnosno na jednom uplatnom mestu, zajedno sa gotovinom koja je primljena po osnovu prometa dobara koji se evidentira preko fiskalne kase, s tim što uz novac moraju postojati i avansni računi, odnosno priznanice kao dokaz o zatečenoj gotovini u kasi, odnosno na uplatnom mestu.
To bi značilo, da na uplatnom mestu iznos gotovine ne može biti veći od zbira gotovine iz preseka stanja i svih avansnih priznanica na osnovu kojih je primljen avans u gotovom novcu.
Pri tome, Ministarstvo finansija napominje da način evidentiranja avansnih uplata nije propisan Zakonom.
Naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase ili fiskalnog printera po izdatim fiskalnim računima nije dozvoljeno, s obzirom da je privredni subjekt dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatih računa izdatim u upotrebu na obrascu EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu.
Takodje, privredni subjekt je dužan da promet evidentiran preko fiskalnog računa unese u knjigu dnevnih izvešaja, tako što u obrascu EDI svakog radnog dana upisuje broj izdatih fiskalni računa.
U slučaju kada se vrši promet dobara ili usluga na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak iskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase.
Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.
Šta se radi u slučaju promene adrese ili premeštanja fiskalnog uredjaja iz objekta u objekat?
Promena adrese maloprodajnog objekta ( ili trajno premeštanje fiskalne kase ili fisklanog printera) u okviruistog subjekta (isti PIB), vrši se tako što korisnik kase predaje obrazac ZPO svojoj poreskoj upravi, od koje će dobiti novo rešenje. Na osnovu novog rešenja ili predatog ZPO ( overenog od strane poreske uprave ) serviser sme izvršiti promene adrese na kasi.
Poreskoj upravi na kojoj je registrovana firma predaje se:
 • Kopija osnovnog rešenja o fiskalizaciji
 • ZPO obrazac popunjen i overen ( u dva primerka )
 • Dokument:
  • Ako se radi o pravnom licu: Odluka ovlašćenog lica o prommeni adrese objekta.
  • Ako se radi o preduzetniku: Kopiju rešenje iz APR-a o promeni adrese objekta.
Delatnosti u okviru sledećih grupa delatnosti i ukoliko su obveznici paušalnog oporezivanja nemaju obavezu evidentiranja prometa putem fisklane kase možete pronaći u prečišćenom tekstu Uredbe vlade Republike Srbije ovde
Fiskalni dokumenti su:
 • fiskalni račun,
 • nalog za ispravku,
 • presek stanja,
 • dnevni izvještaj,
 • periodični izvještaj i
 • drugi posebni dokumenti, koji sadrže fiskalni logo, definisani Zakonom o fiskalnim kasama i odgovrajućim pravilnikom.
U maloprodajnom objektu pored fiskalne kase ili fiskalnog printera potrebno je da imate:
Ugovor o servisiranju, tehničkoj podršci i održavanju fiskalnog uredjaja sa ovlašćenim servisom
 • Rešenje o fiskalizaciji fiskalog uredjaja
 • Istaknut Obrazac o obavezi izdavanja fiskalnog isečka (OB)
 • Istaknuto obaveštenje "UZMITE RAČUN" (OBFM)
 • Knjigu evidencije dnevnih izveštaja (EDI)
 • Blok naloga za ispravku (NI)
 • Blok fiskalnih računa (FR)
 • Blok evidencije o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu (EFRU)
Vlada Srbije je 30. avgusta 2010. godine donela Uredbu, po kojoj usled trgovine na malo posredstvom pošte ili interneta nije obavezno evidentirati ostvaren promet putem fiskalne kase.
Ako se, kao pravno lice, odlučite da vam prodaja preko interneta bude osnovna delatnost, u APR-u možete registrovati ili proširiti svoju delatnost šifrom:
4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta.
Obaveza formiranja dnevnog izveštaja ako je na dnevnom izveštaju stanje nula?
Privredni subjekt, je dužan da formira i štampa jednom dnevno na kraju rada dnevni izveštaj, bez obzira da li je i koliko prometa ostvario dnevno prometom dobara, odnosno pružanjem usluga i dužan je da nabavi i priključi terminal za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase. Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara ili vršenjem usluga, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji prodaje dobra, odnosno pruža usluge.

NS SOFT DOO
Kralja Stefana Prvovenčanog bb
Tržni centar lokal 5 (I sprat)
17500 Vranje

Tel.
+381 17 414 950
+381 62 288 609
+381 62 288 402

e-mail:
nssoftvr@gmail.com
nssoft1610@yahoo.com


NS Soft © 2019
Design by: Lider Soft 2019